Windenergie

Iedereen krijgt met de omschakeling naar duurzame energie te maken. Daarom zijn randvoorwaarden en spelregels nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van windturbines, zonneparken, de winning van aardwarmte, biogasinstallaties en warmtenetten.

Daarbij hoort ook de samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en andere partijen.

1e verkenning

In 2018 is een windverkenning (pdf, 4,5 MB) gemaakt van mogelijke locaties binnen de gemeente voor kleine en grotere windturbines en onder welke voorwaarden deze kunnen worden ontwikkeld. Het onderzoek laat zien waar windmolens volgens wet- en regelgeving niet kunnen. 7 locaties bleven over waar windmolens mogelijk wel kunnen.

Verder onderzoek

De gemeente heeft Pondera opdracht gegeven een actualisatie uit te voeren met betrekking tot de huidige wet- en regelgeving voor de potentiële locaties. De locaties worden onderzocht vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld cultuurhistorie, landschap en archeologie om de haalbaarheid te bepalen. Ook wordt gekeken naar lokale initiatieven, draagvlak en participatie.

Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoeringsfase van mogelijk nieuw te bouwen windturbines. Hierin wordt uitgewerkt welke voorwaarden de gemeente stelt aan deze ontwikkeling en komen onder andere financiën, participatie, draagvlak en communicatie, de omgevingsvisie en de rol van de gemeente aan bod.

Planning

Naar verwachting kan in de zomer de 1e stand van zaken en het plan van aanpak aan de raad worden voorgelegd. De planning is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis en de maatregelen die daarbij horen.

Participatie

Windmoleninitiatieven moeten voldoen aan goede participatieafspraken. De voorwaarden die de gemeente stelt aan windmoleninitiatieven worden door Pondera uitgewerkt in het plan van aanpak.

Alternatieven

Andere vormen van duurzame energie die een substantiële bijdrage zouden kunnen leveren aan Deventer energieneutraal in 2030 zijn bijvoorbeeld zon op daken, grondgebonden zon, en kleinschalige windenergie (tiphoogte tot 25 meter). De mogelijkheden van toepassing van aardwarmte worden onderzocht. Biomassa en waterkracht zijn in Deventer minder kansrijk of minder effectief.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan veel voorkomende vragen met antwoorden op een rijtje. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar windenergie@deventer.nl of bel naar telefoonnummer 14 0570.