Windenergie

In het Energieplan Deventer staan de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer. Daarmee wordt ook invulling geven aan het nationaal Klimaatakkoord. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke partner en andere partijen.

Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is 1 van de maatregelen uit het Energieplan Deventer (pdf, 1,3 MB) (vastgesteld op 1 juli 2020). Daarbij wordt gekeken naar een mix van zonne- en windenergie. Die mix is nodig omdat de hoeveelheid opgewekte energie door zon en wind per dag en per seizoen verschilt. De opwek van windenergie is nodig voor de vraag naar elektriciteit in de winter. In de toekomst neemt juist dan de elektriciteitsvraag toe, bijvoorbeeld omdat we onze huizen steeds meer met warmtepompen gaan verwarmen.

Online informatiebijeenkomst 2 februari

Op dinsdagavond 2 februari 2021 wordt een 2e online informatiebijeenkomst georganiseerd. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Iedereen kan deelnemen door de link naar de online bijeenkomst aan te klikken. De link staat op 2 februari vanaf 10.00 uur op deze pagina.

De avond is informatief. Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij helaas geen bijeenkomst in een zaal houden en is alleen een online informatiebijeenkomst mogelijk. Dat betekent dat een groot deel van de vragen van deelnemers niet direct live beantwoord kunnen worden. De antwoorden op vragen worden hier zo spoedig mogelijk na de avond gepubliceerd.

12 december 2020

De antwoorden op vragen die op 12 december 2020 bij de 1e online bijeenkomst zijn gesteld, zijn te vinden onder ‘Informatiebijeenkomst windenergie 12 december 2020’ in het rechtermenu.

Windverkenning

De gemeente heeft een windverkenning (pdf, 2 MB) uitgevoerd, met als doel de passende gebieden voor windenergie in Deventer in beeld te brengen. Deze gebieden zijn input voor de Regionale Energiestrategie West-Overijssel en kunnen worden getoetst in de lopende participatieprocessen. Ook kunnen windontwikkelaars en/of andere (lokale) initiatiefnemers zich bij de gemeente melden met een concreet windproject op een specifieke locatie. Dat vraagt om een duidelijke visie op de (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden van locaties voor windontwikkeling.

Voor deze windverkenning heeft adviesbureau Pondera onderzocht waar binnen Deventer windmolens in theorie mogelijk zijn op grond van de geldende wet- en regelgeving. Daarbij is onder andere ook gekeken naar de afstand tot woningen en de normen voor geluidhinder. Uit dit onderzoek (pdf, 7 MB) blijkt dat er 15 mogelijke ontwikkelgebieden zijn waar geen (onoverkomelijke) technische en juridische belemmeringen zijn. Dit zegt nog niets over de (on)wenselijkheid van windmolens in deze gebieden.

Daarna zijn deze 15 gebieden ruimtelijk beoordeeld. Daarbij is onder meer gekeken naar effecten van windmolens op landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Negen gebieden zijn daardoor als ongewenst voor windontwikkeling afgevallen. De 6 overige gebieden zijn bestempeld als zoekgebieden.

Als laatste stap zijn deze 6 zoekgebieden beoordeeld op hun bijdrage aan de opgave voor duurzame, grootschalige opwek. Maar ook wat mogelijkheden zijn voor het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden in een gebied of voor extra waterberging. Ook is gekeken naar kansen voor de koppeling tussen de productie van windstroom en grote stroomvragers in de omgeving. Uiteindelijk zijn 2 focusgebieden geselecteerd voor windontwikkeling.

Focusgebieden

In de focusgebieden geeft de gemeente voorrang aan de ontwikkeling van windprojecten. De twee focusgebieden zijn een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1 en een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1 (pdf, 3,6 MB). In deze twee gebieden is ruimte voor maximaal 9 windmolens. De gebieden liggen in de buurt van de grote energievragers op A1 Bedrijvenpark Deventer en Kloosterlanden. Dat biedt mogelijkheden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

Planning

Er is nog geen concreet plan voor het bouwen van windmolens in deze gebieden. Zo ver is het nu nog niet. Het gaat om het aanwijzen van gebieden waar gekeken kan worden of windmoleninitiatieven gerealiseerd kunnen worden. Het college heeft het voornemen uitgesproken deze twee gebieden als focusgebieden aan te wijzen en gaat hierover met de gemeenteraad en bewoners en andere betrokkenen in gesprek.

Daarnaast werkt de gemeente de komende maanden de spelregels voor windmolenontwikkelingen uit. Daarbij wordt ook gekeken hoe inwoners en betrokkenen voor minstens 50% eigenaar van windenergieprojecten kunnen worden en hoe opbrengsten in het gebied ingezet kunnen worden. In het voorjaar van 2021 nemen het college en de gemeenteraad een definitief besluit over het aanwijzen van de focusgebieden.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan veel voorkomende vragen met antwoorden op een rijtje. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar windenergie@deventer.nl of bel naar telefoonnummer 14 0570.